(+420) 777 908 759 spc@spc-most.cz

     Přehled služeb

Speciálně pedagogické centrum Most poskytuje poradenské služby dětem, žákům, studentům, se speciálními vzdělávacími potřebami v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb.

1. péče o děti a žáky s vadami řeči

Depistáže poruch komunikace a realizace logopedické diagnostiky – komplexní psychologická diagnostika – vydání doporučení podpůrných opatření dětí a žáků s narušením komunikačních schopností – metodická pomoc při vypracování individuálního vzdělávacího plánu – vydání doporučujícího posouzení k odkladu školní docházky, stěžejně pro děti s vadami řeči – programy logopedické intervence, logopedická péče o děti cizinců, tvorba didaktických a metodických materiálů pro rozvoj komunikace – kariérové poradenství pro žáky základních a středních škol a studenty vyšších odborných škol s vadami řeči – instruktáže pro zákonné zástupce a pedagogické pracovníky.

2. péče o děti, žáky a studenty s mentálním, tělesným, zrakovým postižením a jiným zdravotním znevýhodněním

Speciálně pedagogická diagnostika ambulantně, nebo návštěvou ve škole, školských zařízeních – zpracování návrhů k zařazení do režimu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – vydání odborného posudku pro integraci dětí a žáků s mentálním postižením – vydání doporučujícího posouzení k odkladu školní docházky – metodická a konzultační činnost pro zákonné zástupce, pedagogické pracovníky, školy a školská zařízení – kariérové poradenství pro žáky základních a středních škol.

3. služby psychologa

Komplexní, kontrolní nebo cílená psychologická diagnostika a psychologické poradenství při řešení problémů ve vývoji a vzdělávání dětí, žáků a studentů ve škole a v rodině – kariérové poradenství pro žáky základních a středních škol a studenty vyšších odborných škol s mentálním postižením nebo s vadami řeči – poskytování krizové intervence v obzvláště náročných životních situacích – kontaktní činnosti zaměřené na jedince a skupiny se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji.

Činnost psychologa se uskutečňuje různými formami, především – ambulantně na pracovišti speciálně pedagogického centra – návštěvami pracovníků centra ve školách a školských zařízeních, případně rodinách, v zařízeních pečujících o žáky se zdravotním postižením.